Een btw-belastingplichtige die kiest om een kwartaalaangifte in te dienen, moet – sinds 10-tallen jaren – momenteel (tot en met 31/03/2017) uiterlijk de 20ste van de tweede en de derde maand van ieder kalenderkwartaal een voorschot betalen op de btw waarvan de opeisbaarheid uit de aangifte zal blijken (technisch gaat het over 1/3 van het rooster 71 van de aangifte).
Het KB van 16 februari 2017 heft de betaling van deze voorschotten tijdens het kwartaal op (wijziging art. 18, § 2, eerste lid, Btw-KB nr. 1; art. 1, KB van 16 februari 2017).

Vanaf 1 april 2017 slechts één voorschot (wij geven graag deze info mee maar overwegen om in de meeste gevallen toch nog voorschotten op de verschuldigde btw van het volgende kwartaal te laten betalen, in overleg zoeken wij voor u naar de beste optie)

Btw-kwartaalaangevers zijn vanaf 1 april 2017 nog enkel verplicht om jaarlijks, uiterlijk op 24 december, een voorschot te betalen (wijziging art. 19, Btw-KB nr. 1; art. 2, KB van 16 februari 2017).
Het bedrag van dit voorschot is gelijk aan de btw verschuldigd voor de handelingen die de btw-belastingplichtige vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar heeft verricht. Om dat bedrag te kunnen controleren, moet de btw-belastingplichtige, indien een btw-controleambtenaar daarom verzoekt, de gegevens kunnen meedelen die als grondslag hebben gediend voor de berekening van het voorschot.
Als op 20 december van het lopende kalenderjaar het saldo van de aftrekbare btw gelijk of groter is dan het saldo van de verschuldigde btw, dan moet er geen voorschot worden betaald.

Technisch : Rooster 91 btw-aangifte

Dit voorschot moet opgenomen worden in rooster 91 van de btw-aangifte, waarvan het nieuwe model in bijlage bij het KB van 16 februari 2017 zit.
Ook het nieuwe model met de ‘omschrijving van de roosters’ zit in bijlage bij het KB van 16 februari 2017.
Wanneer de btw-belastingplichtige het bedrag van dat voorschot niet vermeldt in de btw-aangifte voor het vierde kwartaal van het lopende kalenderjaar, of als de bedoelde gegevens niet of niet tijdig kunnen worden meegedeeld, dan is het bedrag van het voorschot gelijk aan de btw die verschuldigd is voor de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar.

Het KB van 16 februari 2017 past ook de regeling aan voor het betalen van het nieuwe voorschot aan de Staat (wijziging art. 1, Btw-KB nr. 24; art. 5, KB van 16 februari 2017).

Het KB van 16 februari 2017 treedt in werking op 1 april 2017.
Bron: Koninklijk besluit van 16 februari 2017 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 24 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de betaling van voorschotten door een belastingplichtige die kwartaalaangiften indient, Staatsblad dd 23 februari 2017.