♦ Facturatie:  Tekst per ventilatiecode werd uitgebreid

Door een wetswijziging is het vanaf 1 januari 2022 niet meer verplicht om bij werken in onroerende staat een attest
op te stellen indien het verlaagde btw-tarief van 6% van toepassing is. Om aannemers de nodige tijd te geven om
zich aan te passen aan de nieuwe bepalingen inzake facturering, mogen ze nog tot 30 juni 2022 gebruik maken van
de attesten die u als bouwheer aan hen dient uit te reiken, in plaats van de nieuwe vermelding op de factuur.

Indien uw software het al toelaat :  De vermelding die op de factuur moet komen, is:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de
factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste
ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar (*) voorafgaat aan de datum
van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of
hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een
eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 %
van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de
verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Om die lange tekst op de factuur te kunnen afdrukken werd in de meeste software die wij aanbevelen de omschrijving uitgebreid van 255 naar 2000 karakters.