De berekeningswijze van de sociale bijdragen voor zelfstandigen is sedert 1 januari 2015 hervormd. Voortaan worden de sociale bijdragen berekend op basis van de beroepsinkomsten van het jaar zelf.

Met deze wetswijziging beoogt de wetgever opnieuw een systematische band tot stand te brengen tussen de bijdragen en de economische realiteit van elke zelfstandige. Bovendien kan  de zelfstandige het niveau van zijn bijdragen aanpassen aan de evolutie van zijn economische situatie.

Bijdrageberekening sedert 1 januari 2015

Sociale bijdragen worden voortaan berekend op basis van de beroepsinkomsten van datzelfde jaar.

Aangezien het bedrag van de beroepsinkomsten nog niet gekend is op het ogenblik waarop de bijdragen worden betaald, betalen alle zelfstandige eerst “voorlopige bijdragen”. Deze bijdragen worden berekend op basis van de beroepsinkomsten van drie jaar voordien. Deze bijdragen worden dan nadien geregulariseerd.

De voorlopige sociale bijdragen voor  2015 zijn dus berekend op de beroepsinkomsten van het jaar  2012. Voor 2016 zullen de voorlopige bijdragen berekend op worden op de beroepsinkomsten van het jaar 2013.

Mogelijkheid tot het verhogen van de bijdragen

Zelfstandigen die een hoger inkomen verwachten in het bijdragejaar ten opzichte van   het jaar waarop de voorlopige bijdragen worden berekend, kunnen hierop anticiperen door hogere bijdragen dan de wettelijke voorlopige bijdragen te betalen, waardoor de zelfstandige minder rekening dient te houden met een zware financiële regularisatie achteraf.

Bovendien kunnen deze supplementaire bijdragen reeds fiscaal worden afgetrokken van het beroepsinkomen van het lopende jaar. Hierdoor wordt het netto-belastbaar inkomen omlaag getrokken evenals de sociale bijdragen op het ogenblik van de regularisatie.

Deze verhoging van de sociale bijdragen wordt doorgevoerd door het indienen van een aanvraag door de zelfstandige aan zijn sociaal verzekeringsfonds. Het is nog steeds mogelijk om voor het laatste kwartaal van 2015 uw bijdragen te verhogen, verlies evenwel niet uit het oog dat aanvullende sociale bijdragen dienen betaald voor 31 december 2015.

Nu we het jaareinde naderen is het dan ook aangewezen om een raming van de inkomsten te maken. Ook de laatste voorafbetalingsdatum is in zicht en zij die onder het stelsel van bedrijfsvoorheffing vallen hebben zelfs tijd tot 31 december 2015 om nog actie te ondernemen (waarbij de bedrijfsvoorheffing zelfs maar dient gestort uiterlijk op 15 januari 2016)

Daarnaast is het eveneens aangewezen om voor 2016, nu de resultaten van 2015 bekend zijn, een inschatting te maken van de te verwachten beroepsinkomsten voor 2016 zodat begin 2016 onmiddellijk een eventuele verhoging van de bijdrage kan worden aangevraagd waardoor deze verhoging gedurende alle kwartalen van 2016 kan worden toegepast.

Mogelijkheid tot het verlagen van de bijdragen

Voortaan kan de zelfstandige zijn bijdragen eveneens verlagen door op basis van objectieve elementen aan te tonen dat zijn beroepsinkomsten in het bijdragejaar lager zullen uitvallen dan één van de wettelijk vastgestelde inkomstendrempels. Deze inkomstendrempels zijn voor 2015 vastgesteld op EUR 12.870,43 per jaar of EUR 25.740,86 per jaar.

Voor de toepassing van deze verlaging van de bijdragen wordt gewerkt met wettelijk vastgelegde drempels. De zelfstandige is aldus niet volledig vrij om aan te geven op welke beroepsinkomsten hij zijn voorlopige bijdragen wenst berekend te zien.

Deze vermindering gebeurt bovendien op verantwoordelijkheid van de zelfstandige zelf. Indien de zelfstandige ten onrechte een vermindering van zijn voorlopige bijdragen heeft gevraagd, zal hij naast  het supplement eveneens verhogingen moeten betalen. Deze verhogingen bedragen 3%  voor elk van de betrokken  kwartalen en daarenboven een eenmalige heffing van 7% op het verschil tussen de definitief verschuldigde bijdragen en de verminderde voorlopige bijdragen.

Aarzel dan ook niet ons kantoor voor het einde van dit jaar te contacteren voor  een eventuele bijsturing van de sociale zekerheidsbijdragen in overeenstemming met uw inkomensverwachtingen voor  2015 of 2016.

Voor het laatste kwartaal van 2015 kan immers nog een verlaging of verhoging van de sociale bijdragen worden aangevraagd en bovendien is het aangewezen om voor 2016 reeds een inschatting te maken over de te verwachten beroepsinkomsten zodat vanaf het eerste kwartaal van 2016 een eventuele verhoging of verlaging van de te betalen bijdragen aangevraagd kan worden.