Heel wat info kan u vinden op de officiële site van http://www.geregistreerdkassasysteem.be/

samengevat als volgt :

Als pasmunt voor de verlaging van het btw- tarief voor restaurantdiensten van 21 naar 12% in 2010 werd van de horecasector een inspanning verwacht in de strijd tegen het zwartwerk. Dit heeft geresulteerd in de invoering van het geregistreerd kassasysteem, door de fiscale administratie afgekort in GKS.

Na enige vertraging zal de invoering gefaseerd verlopen in 2015 voor degenen die verplicht zijn een geregistreerde kassa te installeren.

Wat is een geregistreerde kassa?

Deze kassa bestaat uit een kassasysteem enerzijds en een controlemodule of black box anderzijds. Beide onderdelen moeten aan bepaalde vereisten voldoen. Pas als zij aan deze voorwaarden voldoen, krijgen zij een certificaat. Enkel wanneer u een gecertificeerd toestel en black box heeft, bent u in orde!

De invoering van deze kassa met black box betekent dat alles wat ingetikt wordt ook onherroepelijk geregistreerd wordt. Er kunnen nog correcties worden doorgevoerd, maar deze blijven ten alle tijde zichtbaar in het systeem.

Een klant die een afrekening vraagt, krijgt bijgevolg een kasticket waarop alle verrichtingen zichtbaar zijn en dat duidelijk vermeldt dat het een btw-bonnetje is. Een kasticket uitreiken is verplicht ongeacht de hoedanigheid van de klant (particulier of btw–plichtige) en ook indien enkel dranken worden genuttigd.

Wanneer bent u verplicht de geregistreerde kassa in te voeren?

Wanneer u regelmatig restaurant- en cateringdiensten verricht (lees: verbruik van maaltijden ter plaatse), moet u de geregistreerde kassa invoeren. De restaurant- en cateringdiensten worden geacht “regelmatig” te zijn verricht, wanneer de omzet hiervan 10 % van de horeca- activiteit uitmaakt.

De geleverde dranken en de meeneemmaaltijden behoren niet tot de restaurant- en cateringdiensten voor het berekenen van de 10 %.

Enkele voorbeelden van de berekening van de 10 % drempel:

– Een broodjeszaak die zowel broodjes verkoopt om mee te nemen als om ter plaatse te nuttigen.

De berekening is als volgt: in de teller komt de omzet van de ter plaatse verbruikte broodjes en in de noemer de ter plaatse verbruikte broodjes en de dranken, de meeneemmaaltijden en meeneemdranken.

– Een meubelzaak baat ook een cafetaria uit:

Hier mag bij de berekening van de 10 % enkel de totale omzet uit de cafetaria in de noemer worden genomen en niet de verkoop van de meubels (dit is immers geen horeca-activiteit)

Invoering geregistreerde kassa

Wanneer u de 10 % drempel overschrijdt en een geregistreerd kassasysteem moet invoeren, dient u zich te registreren bij de FOD Financiën tussen 1 januari en 28 februari 2015 (http://financien.belgium.be). De FOD Financiën zal u dan een uiterste implementatiedatum geven, die ofwel 30 juni 2015 of 30 september 2015 of 31 december 2015 zal zijn.

Gevolgen van de invoering van het geregistreerd kassasysteem?

– Gevolgen op btw-gebied:

In plaats van het btw-bonnetje dienen er kastickets worden uitgereikt aan de klanten. Enkel in het geval van een technische storing kan er nog gebruik worden gemaakt van de ouwe getrouwe btw-bonnetjes.

De ondernemingen die nu de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen genieten (bijvoorbeeld een voetbalkantine), maar de 10 % drempel overschrijden, moeten een geregistreerde kassa invoeren en kunnen niet langer gebruik maken van de vrijstellingsregeling!

Ook degenen die tot nu toe geen documenten hoefden uit te reiken omdat zij enkel “lichte maaltijden” verstrekken, moeten vanaf 1 januari 2015 een document uitreiken aan hun klanten.

Bij de overschrijding van de 10% drempel moet een geregistreerde kassa worden ingevoerd in de loop van 2015. Tijdens de periode vanaf 1 januari tot de implementatiedatum moet dan wel een verantwoordingsstuk worden uitgereikt naar keuze: hetzij een gewoon kasticket, een rekening of een btw- bonnetje.

Ook als de verstrekkers van lichte maaltijden de 10 % drempel niet bereiken, moeten zij vanaf 1 januari 2015 rekeningen of ontvangstbewijzen uitreiken.

De kwalificatie van het verstrekken van “lichte maaltijden” zal bijgevolg niet langer btw-implicaties hebben, maar enkel nog een rol spelen of men al dan niet over een vestigingsattest moet beschikken.

– Maar ook gevolgen op andere gebieden …

De invoering van de geregistreerde kassa heeft niet enkel gevolgen op de btw-regelingen en btw-documenten, maar zal ook een ware cultuurverandering tot gevolg hebben.

Alles wat wordt ingetikt op de kassa wordt onherroepelijk geregistreerd. Niet intikken is geen optie, want dan kan u aan uw klanten geen geldig btw-document meer uitreiken. Op deze manier worden alle ingetikte inkomsten officieel, waardoor de zwarte uitgaven onmogelijk worden, hetgeen uiteraard het opzet is.

Sommigen wijzen er op dat in de ondernemingen waar een deel onofficieel gebeurde, de loonlasten zullen toenemen en het netto- inkomen van de werknemers dreigt te dalen ….

Om die roep vanuit de horecasector tegemoet te komen, wordt er een lastenverlaging ingevoerd op 5 vaste personeelsleden voor ondernemingen met maximaal 49 werknemers.

De lastenverlaging bedraagt € 500 per kwartaal bij 5 willekeurige voltijdse vaste  werknemers en loopt op tot € 800 als de werknemer jonger is dan 26 jaar. Hetgeen concreet een jaarlijkse lastenverlaging van € 10.000 tot € 16.000 kan opleveren.

Een voorwaarde om deze lastenverlaging te kunnen genieten is dat men de aanvang en het eind van de dagelijkse arbeid van elk personeelslid moet registreren, ofwel via de geregistreerde kassa ofwel via een door de Rsz ontwikkelde toepassing. De geregistreerde kassa beschikt over PLU-knop (1) “arbeid in” en een PLU knop “arbeid uit” om aan deze voorwaarde te voldoen

Ook werd er voor de horecasector voorzien in een lastenverlaging op 180 overuren i.p.v. 130 overuren via de bedrijfsvoorheffing. Om van deze verhoogde lastenverlaging gebruik te mogen maken dient de werkgever ook hier op de plaats van uitbating van een geregistreerd kassasysteem gebruik te maken en de kassa aan te geven bij de FOD Financiën.

Wat met cadeaubonnen?

Bij verkoop van een cadeaubon, weet u niet op voorhand wat met de bon zal worden aangekocht, en of hij zelfs ooit zal worden gebruikt. U kan dus onmogelijk vooraf het toepasselijke btw-tarief kennen.

Daarom tikt u bij verkoop van een cadeaucheque niets in op het geregistreerd kassasysteem.

Het is pas als de cheque wordt ingeruild, dat u het juiste btw-tarief kent. Bijgevolg tikt u pas dan de ‘ontvangst’ in en wordt ze opgenomen in de btw-aangifte.

Wat als u de kassa “vergeet” in te voeren?

Indien u verzuimt aan de invoering van de geregistreerde kassa (indien deze voor u verplicht is), kunnen er boetes van € 1.500 tot € 5.000 worden opgelegd. Als u geen kasticket of btw-bonnetje uitreikt, dan kunnen er boetes worden opgelegd per niet uitgereikt kasticket met maxima gaande van € 500 bij een eerste overtreding tot € 5.000 vanaf de derde overtreding.

Doordat deze kassa in de loop van 2015 moet worden ingevoerd, zullen de sancties pas vanaf  2016 worden opgelegd voor zaken die vanaf 1 januari 2016 niet in orde zijn