Binnen de BV werd het kapitaal afgeschaft (mailing ontvingen jullie hierover) Om de schuldeisers van de vennootschap toch de nodige bescherming te bieden, werden in de BV dan ook strikte regels ingevoerd die van toepassing zijn op elke uitkering van het eigen vermogen van de vennootschap.

In het bijzonder voorziet het nieuwe wetboek van vennootschappen in een dubbele test. Enerzijds moet u nagaan of het netto-actief van uw vennootschap niet negatief is, of door deze uitkering niet negatief zou worden (netto-actieftest). Anderzijds moet het bestuursorgaan nagaan of de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat blijft haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden na de uitkering (liquiditeitstest).

De bestuurders (idd zaakvoerders bestaan niet meer ) dragen de verantwoordelijkheid voor deze dubbele test en kunnen dan ook hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden indien een te hoog bedrag werd uitgekeerd. Het valt dan ook aan te bevelen bij uitkeringen na 1 januari 2020 de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen.