De FOD Financiën heeft het bedrag meegedeeld dat de clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doelen als vergoeding mogen toekennen aan hun vrijwilligers.  De vergoedingen dekken reële kosten en worden dus niet als een belastbaar inkomen noch als loon beschouwd voor zover ze de meegedeelde bedragen niet overschrijden. Er zijn dus geen socialezekerheidsbijdragen, noch bedrijfsvoorheffing op verschuldigd. De RSZ gebruikt hetzelfde bedrag als de fiscus.

Wat zijn de bedragen voor 2018 : 

Wat gebeurt er in geval van overschrijding :

Indien één van de grenzen overschreden wordt, zal de volledige vergoeding als loon en als een belastbaar inkomen beschouwd worden, behalve indien de vrijwilliger kan aantonen dat het effectief om een terugbetaling van kosten gaat die hij voor rekening van de vereniging gemaakt heeft.