Dowload attest verlaagd BTW-tarief 6%

Een nieuw jaar brengt zoals steeds een aantal wijzigingen in het btw-landschap met zich mee. Hieronder zetten we voor u op een rij welke nieuwe maatregelen vanaf 1 januari 2016 in werking zullen treden.

1. Verhoging drempel kleine ondernemingen naar 25.000 euro

Iets meer dan anderhalf jaar geleden werd de drempel reeds verhoogd van 5.580 euro naar 15.000 euro, maar vanaf 1 januari wordt dit bedrag verder verhoogd naar 25.000 euro. De regering bood nu reeds de mogelijkheid om toepassing te vragen van de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen met ingang vanaf 1 januari 2016 (mits  het indienen van een uitdrukkelijk verzoek). Voor degenen die wensen, kan er geopteerd worden om vanaf 1 juli 2016 hieronder te vallen, mits de optie wordt meegedeeld aan het btw- controlekantoor vóór 1 juni 2016.

2. Renovatie privéwoningen tegen 6%  – woning moet voortaan ouder zijn dan 10 jaar (ipv de gekende 5 jaar) 

Deze maatregel was reeds bij de begrotingsmaatregelen in 2014 aangekondigd en zal dus vanaf 1 januari 2016 effectief in werking treden. Er is wel een (gunstige) overgangsmaatregel voorzien voor renovaties aan woningen die net uit de boot zouden vallen.

Deze overgangsmaatregel houdt in dat de overeenkomst m.b.t. de werken uiterlijk 31 december 2015 moet zijn afgesloten en dat indien er voor de werken een stedenbouwkundige vergunning of melding deze aanvraag of dit meldingsformulier uiterlijk 31 december 2015 moet zijn ingediend. De overgangsmaatregel geldt maar voor twee jaar, dus de factuur voor de werken moet uiterlijk 31 december 2017 worden uitgereikt.

Tal van cliënten vragen al naar het nieuwe attest dat zij door hun klant laten tekenen voor de verlaagd tarief.   Een aangepast attest anno 2016 kan u bovenaan dit artikel downloaden .   Om te openen mag u het wachtwoord vragen aan uw dossierbeheerder via mail naar info@langbeen.be

3. 6% btw voor de bouw en renovatie van schoolgebouwen

In het Belgisch Staatsblad van 15 december werd ook nog het Koninklijk Besluit gepubliceerd dat voorziet in de verlaging van het btw-tarief naar 6% voor de bouw en de renovatie van schoolgebouwen.

De verlaging geldt enkel voor schoolgebouwen “bestemd voor het school- of universitair onderwijs” dat vrijgesteld is van BTW op grond van artikel 44, § 2, 4°, a) WBTW. De verlaging geldt dus niet voor gebouwen bestemd voor lessen die particulier door leerkrachten worden gegeven en die betrekking hebben op school- of universitair onderwijs. Dergelijk onderwijs is weliswaar eveneens vrijgesteld van BTW (op basis van artikel 44, §2, 4°, b WBTW), maar kan de voormelde BTW- verlaging ten aanzien van scholenbouw en -renovatie dus niet genieten.

4. Opeisbaarheid van de btw

Vanaf 1 januari 2013 was de factuur als oorzaak van opeisbaarheid van de btw geschrapt. Wegens de praktische problemen dat dit met zich mee bracht, werd er voorzien in diverse overgangsregelingen Anno 2015 waren er maar liefst 4 regelingen mogelijk. De regering kondigde dan ook aan dat zij deze regels ging evalueren.

In het ingediende wetsontwerp wordt het uitreiken van de factuur dan ook opnieuw ingevoerd als subsidiaire oorzaak van opeisbaarheid. Meer nog, de factuur wordt in de meeste gevallen hét moment van opeisbaarheid van de belasting.

5. BTW op esthetische ingrepen

De diensten van artsen inzake ‘esthetische ingrepen’ zullen vanaf 1 januari 2016 niet meer onder de btw-vrijstelling van medische prestaties vallen. Ook de ziekenhuisverpleging en de medische verzorging in verband met dergelijke ‘esthetische ingrepen’ zullen vanaf dan niet langer onder de btw- vrijstelling vallen.

Verder wordt er ook nog duidelijk omschreven welke ‘paramedische beroepen’ in aanmerking komen voor btw-vrijstelling van medische prestaties.

6. BTW-tarief digitale kranten en tijdschriften

Eerder dit jaar werd België reeds door het Hof van Justitie veroordeeld voor de toepassing van het verlaagd btw- tarief van 6% op e- books. E-books worden door Europa namelijk aangemerkt als “langs elektronische weg verrichte diensten”, dewelke onderworpen zijn aan het standaard- tarief van 21%.

België werd door Europa ook in gebreke gesteld voor de toepassing van het nultarief op de levering van afzonderlijk verkochte digitale kranten en tijdschriften. De administratie wachtte dit maal niet de veroordeling af, maar publiceerde een beslissing dat vanaf 1 januari 2016 de afzonderlijk verkochte digitale dag- en weekbladen, tijdschriften en artikels ook onderworpen zijn aan het standaard btw- tarief van 21%.