Category Archives: nieuws

Rechtsvormen vanaf 2020

Overzicht gewijzigde rechtsvormen: Code XBRL Code NL Omschrijving NL Code FR Omschrijving FR
702 MS Maatschap SDC Société de droit commun
011 VOF Vennootschap onder firma SNC Société en nom collectif
612 CommV Commanditaire vennootschap SComm Société en commandite
610 BV Besloten vennootschap SRL Société à responsabilité limitée
706 CV Coöperatieve vennootschap SC Société coopérative
014 NV Naamloze vennootschap SA Société anonyme
027 SE Europese vennootschap (Societas Europaea) SE Société européenne (Societas Europaea)
001 SCE Europese Coöperatieve Vennootschap SCE Société coopérative européenne
065 EESV Europees economisch samenwerkingsverband GEIE Groupement européen d’intérêt économique
017 VZW Vereniging zonder winstoogmerk ASBL Association sans but lucratif
125 IVZW Internationale vereniging zonder winstoogmerk AISBL Association internationale sans but lucratif
026 PS Private stichting FP Fondation privée
029 SON Stichting van openbaar nut FUP Fondation d’utilité publique
020 B. Ver. Beroepsvereniging UP Union professionnelle

IC-Leveringen zonder BTW (opgelet !)

  De bewijsstukken voor de intracommunautaire leveringen zijn vanaf nu geüniformiseerd. Zo moet men voldoende nodige bewijsstukken kunnen voorleggen (vrachtbrieven en verzekeringspolissen etc.). Bovendien moet de verkoper ook steeds nagaan of het door de koper opgegeven btw-identificatienummeris geldig is en toebehoort aan de koper. Wanneer men er echter niet in slaagt om voldoende bewijs te… Continue Reading

Afschrijven vanaf 01/01/2020

Drie wijzigingen : Het degressief afschrijven verdwijnt Een KMO moet nu ook de eerste afschrijving pro rata doen (volgens het aantal dagen) In een KMO mogen de bijkomende kosten niet meer afgeschreven worden volgens eigen ritme. Deze moeten dus ofwel in één keer worden afgeschreven; ofwel samen met het betrokken actief. Continue Reading

Wagens in 2020 – fiscaal hoeveel aftrekbaar ? (in ieder geval minder dan vorige jaren :-( )

De fiscale aftrekbaarheid de huidig formule anno 2020 is  op basis van de CO²-uitstoot en brandstof. 120 – (0.5 x CO²-uitstoot x coëfficiënt = fiscale aftrekbaarheid  De coëfficiënt hang af van het type brandstof: Dieselmotor = 1 Benzine & LPG = 0.95  Aardgas = 0.9 En vanaf 2020 is dit geldig zowel voor autokosten als… Continue Reading

Uitkeringen uit de BV (vroegere BVBA) vanaf 2020 : wees voorzichtig

Binnen de BV werd het kapitaal afgeschaft (mailing ontvingen jullie hierover) Om de schuldeisers van de vennootschap toch de nodige bescherming te bieden, werden in de BV dan ook strikte regels ingevoerd die van toepassing zijn op elke uitkering van het eigen vermogen van de vennootschap. In het bijzonder voorziet het nieuwe wetboek van vennootschappen… Continue Reading

UBO laatste oproep (voor 30/09/2019 in orde te brengen update 25-09 – met gedoogbeleid tot 31/12/19)

Bericht aan alle VENNOOTSCHAPPEN (ook niet btw-plichtigen) :   Vergeet uw UBO-register niet in orde te brengen voor 30 september! Elke vennootschap of vzw moet voor 30 september 2019 haar uiteindelijke begunstigen registreren in het UBO-register.  Hoe u dat moet doen, kan u nagaan op de website van de FOD Financiën.    Indien u wenst… Continue Reading

Voorafbetaling belasting – vennootschappen

Voorafbetaling vennootschapsbelasting jaar 2019 – aanslagjaar 2020 Eerste voorafbetaling voor 10/04/19 Opgepast nieuw : hoge belastingvermeerdering en nieuw rekeningnummer ! Door de vennootschapsbelasting tijdig en voldoende vooraf te betalen, vermijdt uw vennootschap een belastingverhoging van 6,75% (niet voor kleine vennootschappen volgens artikel 15 Wetboek Vennootschappen voor de eerste drie jaar na hun oprichting). Deze vermeerdering kan U verminderen met een bonificatie… Continue Reading

UBO ? wat is dat nu weer …. (enkel voor vennootschappen)

Beste cliënt,   De banken mailen jullie rechtstreeks om aan een nieuwe verplichting te voldoen. Op de valavond van Kerst wenst ik geen opstel te schrijven maar vier Kerst- en oudejaar zonder zorgen.  Deze verplichting (uiterlijk tegen 31/03/2019 – recent (begin 2019) verlengd naar 30/09/2019). Het gaat over het nieuwe UBO-REGISTER.  Lees een verplichting om… Continue Reading

Bijverdienen (onbelast ? )

BIJVERDIENEN De laatste jaren werden er reeds een aantal wettelijke mogelijkheden uitgewerkt om op beperkte schaal onbelast te kunnen bijverdienen zonder dat men zich als zelfstandige dient te registreren. Zodra men evenwel niet voldoet aan deze criteria en niet valt binnen het bestek van het onbelast bijverdienen dient men zich effectief als zelfstandige, al dan… Continue Reading

Vrijwilligerswerk (vanaf 01/01/2018 – toegekende vergoedingen)

De FOD Financiën heeft het bedrag meegedeeld dat de clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doelen als vergoeding mogen toekennen aan hun vrijwilligers.  De vergoedingen dekken reële kosten en worden dus niet als een belastbaar inkomen noch als loon beschouwd voor zover ze de meegedeelde… Continue Reading

Laatste nieuwsberichten

A Nonius bvba website creation

Bezoek de website van Nonius bvba